Free Porn
Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2024

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? [XEM NGAY]

Must read

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? Nếu bạn đã học qua chương trình cơ sở thì chắc hẳn đã nghe qua khái niệm Oxit bazơ. Tuy nhiên, để hiểu rõ về loại hợp chất này thì đòi hỏi bạn cần hiểu sâu.

Dưới đây, Kovacova sẽ mách bạn về các tính chất hóa học của hợp chất hóa học này nhé!

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào

Oxit là gì?

Định nghĩa: Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một yếu tố là Oxi.

Ví dụ: FeO, CuO, SO2, P2O5,…

Cách gọi tên Oxit 

  • Tên Oxit Bazơ = Tên kim khí (kèm hóa trị nếu kim khí có nhiều hóa trị) + “Oxit”

Ví dụ: Fe2O3: Sắt (III) oxit ; FeO: Sắt (II) oxit; CuO: Đồng (II) oxit;

  • Tên Oxit Axit = (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử Oxi) + “Oxit”

Lưu ý: Tên tiền tố là mono thì không cần ghi, ví dụ:

Chỉ số Tên Tiền tố thí dụ
1 Mono CO: Cacbon (mono)oxit
2 Đi CO2: Cacbon đioxit
3 Tri SO3: lưu huỳnh trioxit
4 Tetra
5 Penta P2O5: Điphotpho Pentaoxit

Phân loại Oxit

Để phân loại oxit người ta dựa vào tính chất hóa học của chúng với nước, axit, bazơ,…

Các Oxit được chia thành 4 loại :

  • Oxit bazơ: Là những oxit khi Tác dụng với dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Na2O, CuO, BaO, FeO,…

  • Oxit axit: Là những oxit khi Công dụng với dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

Ví dụ: SO2, SO3, CO2, P2O5,…

  • Oxit lưỡng tính: Là những oxit khi Công dụng với dung dịch bazơ, và khi Công dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO,…

  • Oxit trung tính: Còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không Công dụng với axit, bazơ, nước.

Ví dụ: CO, NO,…

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào?

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? Cùng tìm hiểu về các phản ứng hóa học của Oxit bazơ nhé!

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào – Tác dụng với nước

Một số oxit bazơ Tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là : Na2O; CaO; K2O; BaO;… tạo ra bazơ tan (kiềm) tương ứng là: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2

• Oxit bazơ + H2O → Bazơ

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

BaO + H2O → Ba(OH)2

Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào – Tác dụng với axit

Oxit bazơ Tác dụng với axit tạo thành muối và nước.

• Oxit bazơ + axit → muối + nước

Ví dụ:

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Oxit bazơ Công dụng với oxit axit

Một số oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) Công dụng với oxit axit tạo thành muối.

• Oxit bazơ + Oxit axit → muối

Na2O + CO2 → Na2CO3

CaO + CO2 → CaCO3↓

BaO + CO2 → BaCO3↓

Lưu ý: Oxit bazo Công dụng được với nước thì Tác dụng với Oxit axit

Tính chất hoá học của Oxit axit

– Oxit axit ngoài cách gọi tên như trên còn có cách gọi khác là: ANHIDRIC của axit tương ứng.

Ví dụ: SO2: Anhidric sunfurơ (Axit tương ứng là H2SO3: axit sunfurơ)

Oxit axit Công dụng với nước

Nhiều oxit axit Công dụng với nước tạo thành dung dịch axit.

Một số oxit axit Tác dụng với nước ở điều kiện thường như: P2O5, SO2, SO3, NO2, N2O5, CO2, CrO3,.. Tạo ra axit tương ứng như: H3PO4, H2SO3, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2Cr2O7,…

• Oxit axit + H2O → Axit

Ví dụ:

4NO2 + 2H2O + O2 → 4HNO3

CO2 + H2O → H2CO3

CrO3 + H2O → H2CrO4 → H2Cr2O7

N2O5 + H2O → 2HNO3

SO3 + H2O → H2SO4

Chú ý: NO, N2O, CO không Công dụng với nước ở điều kiện thường (nhiệt độ thường).

Oxit axit Công dụng với bazơ

– Oxit axit Công dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

P2O5 + NaOH → Na3PO4 + H2O

SO3 + NaOH → NaHSO4 (muối axit)

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O (muối trung hòa)

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Oxit axit Tác dụng với oxit bazơ

– Oxit axit Công dụng với một số Oxit bazơ (CaO, BaO, Na2O, K2O,…) tạo thành muối.

Ví dụ:

Na2O + SO2 → Na2SO3

CO2 (k) + CaO → CaCO3

Oxit lưỡng tính

Là những Oxit vừa Tác dụng với dung dịch axit, vừa Công dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như: Al2O3, ZnO, SnO, Cr2O3,…

Ví dụ:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (natri aluminat)

Oxit trung tính

Còn gọi là Oxit không tạo muối, là các Oxit không Công dụng với axit, bazơ, muối, ví dụ như: NO, N2O, CO,…

Bài tập về Oxit axit, Oxit bazơ

Bài 1 trang 6 sgk hoá 9: Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có khả năng Tác dụng được với:

a) Nước.

b) Axit clohiđric.

c) Natri hiđroxit.

Viết các phương trình phản ứng.

* Lời giải bài 1 trang 6 sgk hoá 9:

a) những oxit Tác dụng với nước:

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) những oxit Tác dụng với axit clohiđric:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) các oxit Công dụng với dung dịch natri hiđroxit:

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O.

Bài 2 trang 6 sgk hoá 9: Có những chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho biết những cặp chất nào có khả năng Công dụng với nhau.

* Lời giải bài 2 trang 6 sgk hoá 9:

các cặp chất Công dụng với nhau từng đôi một:

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

KOH + CO2 → KHCO3

K2O + CO2 → K2CO3

Bài 3 trang 6 sgk hoá 9: Từ những chất sau: Canxi oxit, diêm sinh đioxit, cacbon đioxit, diêm sinh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điền vào những phản ứng:

a) Axit sunfuric + … → kẽm sunfat + nước

b) Natri hiđroxit + … → natri sunfat + nước

c) Nước + … → axit sunfurơ

d) Nước + … → canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + … → canxi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết tất cả những phương trình phản ứng hóa học trên.

* Lời giải bài 3 trang 6 sgk hoá 9:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk hoá 9: Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn các chất đã cho Tác dụng với:

a) nước để tạo thành axit.

b) nước để tạo thành dung dịch bazơ.

c) dung dịch axit để tạo thành muối và nước.

d) dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước.

Viết những phương trình phản ứng hóa học trên.

* Lời giải bài 4 trang 6 sgk hoá 9:

a) CO2, SO2 Công dụng với nước tạo thành axit:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2 + H2O → H2SO3

b) Na2O, CaO Công dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) Na2O, CaO, CuO Công dụng với axit tạo thành muối và nước:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) CO2, SO2 Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

Bài 5 trang 6 sgk hoá 9: Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm như nào có thể thu được khí O2 từ hổ lốn trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

* Lời giải bài 5 trang 6 sgk hoá 9:

Dẫn hổ lốn khí CO2 và O2 đi qua bình đựng dung dịch kiềm (dư) (Ca(OH)2, NaOH…) khí CO2 bị giữ lại trong bình, do có phản ứng sau:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Hoặc CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

Như vậy, Kovacova đã gợi ý cho bạn về Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? Hy vọng với những chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn có thêm những thông tin hữu ích về oxit bazơ nhé!

Xem thêm:

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest article