VZN

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce sú právnym predpisom platným na území obce. Všetci obyvatelia obce sú povinní plniť si povinnosti, ktoré im VZN stanovujú. Ešte pred nadobudnutím platnosti VZN majú všetci obyvatelia obce možnosť sa k nemu vyjadriť pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

Každý návrh VZN je 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, kde sa s jeho obsahom môže ktokoľvek oboznámiť. Až po zvážení pripomienok a názorov občanov sa môže VZN stať platným právnym predpisom.

V priložených súboroch je uvedené plné znenie dokumentov Všeobecne záväzných nariadení platných na území obce. Kliknutím na príslušný súbor sa zobrazí jej obsah, ktorí si môžete v prípade potreby stiahnuť.

 1. pdf - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v Kováčovej

2. pdf - VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska

3. pdf - VZN- Smernica Obce K O V Á Č O V Á na zabezpečenie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o slobode informácií

4. pdf - VZN- O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kováčová

5. pdf - Dodatok č. 1 k VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kováčová

6. pdf - VZN- ktorým sa upravuje čistenie, údržba a ochrana verejných priestranstiev.

7. pdf - VZN- o miestnyh daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kováčová

8. pdf - VZN o určení ročnej sadzby dane z pozemkov a dane zo stavieb na území obce Kováčová