Verejné dokumenty - Nyilvános okmányok

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení­ zákona č. 546/2010 Z. z., ktorá nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú obce, mestá, vyšie územné celky, a ich príspevkové a rozpočtové organizácie povinně zverejňovať zmluvy ich dodatky, objednávky a faktúry na svojej web stránke. Ešte pred zverejnením musia obce alebo mestá zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcichch informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (t.j. zabezpečiť tzv. anonymizáciu).

Ide teda o časti zmluvy, ktorá

  • obsahujú informácie tvoriace utajovanie skutočností podľa osobitného zákona,
  • alebo sú predmetom bankového, daňového alebo obchodného tajomstva.

Zverejňovať preto možno cenu, zmluvně sankcie (pokuty spojené s odstúpením od zmluvy, dojednania pre prípad neplnenia zmluvných povinností, úroky z omeškania a pod.), predmet plnenia (tovary a služby), Došlá faktúra a iných podobných dokladov, parcelné číslo, súpisné číslo, názov katastra ineho územia, evidenčné čísla vozidiel, údaje o mieste a čase plnenia, miesto a dátum podpísania zmluvy, meno, priezvisko zmluvných strán (zástupcov), spisové čísla (ak sú súčasťou zmluvy).