Výrub drevín rastúcich mimo lesa

Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. 

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m²,

b) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrada),

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkárskych osadách,

d) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,

e) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

 

Kontaktovať obec je potrebné:

 

1. Ak dreviny presahujú rozmery uvedené v bode a), b), c), písomná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín je nevyhnutná.

 

TLAČIVO ŽIADOSTI O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade v Kováčovej resp. si ho môžete stiahnuť tu:

 

 doc - žiadosť o výrub drevín , dokument vo formáte doc.

 

K žiadosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

 

- Doklad o vlastníctve (Kópia listu vlastníctva na pozemok, kde drevina rastie) - Situačný nákres (Kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne)                                                                    - Zaplatenie správneho poplatku: Fyzické osoby 6,50,- €, Právnické osoby 66,- €,

 

2. Ten, kto z dôvodov uvedených v bode d) a e) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci Kováčová najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

 

TLAČIVO OZNÁMENIE VÝRUBU DREVÍN si opäť môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Kováčová resp. si ho môžete stiahnuť tu:

 

doc - Oznámenie o výrube drevín , dokument vo formáte doc.