Faktúry - Számlák

Faktúry v súlade so zákonomč. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení­ zákona č. 546/2010 Z. z. uverejňujeme postupne v časovom slede ich plnenia, triedené podža rokov. Kliknutím na príslušný rok získate prístup k predmetným informáciam.