Daňové priznanie

Daňové priznanie (ďalej len priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane  ( obci ) priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak. Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnicku osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinná uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti zí­skate na obecnom úrade alebo elektronicky na uvedenej adrese:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698