Úradná tabuľa, aktuality - Hirdetőtábla, aktualitások

Obec Kováčová

Vec: Výpis z uznesenia OZ v Kováčovj č.112014 zo dňa 16.10.2014

OZ v Kováčovej na svojom zasadnutí dňa 16.10.2014 uznesením č.112014 jednohlasne schválilo predaj pozemku obce, ktorého zámer predaja bol v súlade s §9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradneh tabuli obce od 24.9.2014 do 10.10.2014, a to predaj nehnuteľnosti v k.ú. Kováčová na LV č.125 parcely registra C:parc.č.63 zastavaná plocha a nádvorie-1849 m2, stavby: budova č.s. 18 na parcele registra C: parc.č.63, podielu pod B 1 v celosti vo vlastníctve Obce Kováčová do vlastníctva Adriána Dániho, rod. Dáni, nar. 24.3.1981, r.č.81-03-24/9275, bytom Kováčová 54 za dohodnutú kúpnu cenu 8.000,-€/slovom:osemtisíc eur/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že v čase uzavretia kúpnej zmluvy stavba, ktorá je predmetom predaja, bola v schýtralom stave, ktorý ohrozoval okolie bolo potrebné vykonať stav. úpravy, na ktoré obec nemala prostriedky, a nikto iný neprejavil záujem o kúpu. Dôvodom je aj skutočnosť, že následne kupujúci upravil stavbu do bezpečného stavu, ktorý neohrozuje okolie, a to vlastnými investíciami.

V Kováčovej, dňa 20.10.2014                            Adrián Dáni, starosta obce